fbpx

Algemene voorwaarden

Datum laatste aanpassing: 29 mei 2022

Art.1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het platform en de informatie erop door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”) of partij die beroep doet op de dienstverlening van Noted Agency.

 

Door de website/het platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. Hetzelfde geldt voor iedereen die beroep doet op de dienstverlening van Noted Agency.

 

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.

 

Noted Agency behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de website/het platform bezocht of gebruikte. Bij een samenwerking inzake dienstverlening gelden de algemene voorwaarden op de website vermeld. Bij een aanpassing van de AGV worden deze informatief doorgemaild.

ART.1. Website/platform

1. Toegankelijkheid en navigatie

 

Noted Agency neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de website/het platform te waarborgen en streeft in samenwerkingen naar een zo hoog mogelijk eindresultaat. Absolute werkingsgarantie kan echter niet geboden worden en daarom gaat het om een middelenverbintenis.

 

Elk gebruik van de website/het platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Noted Agency is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website/het platform.

 

Noted Agency behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website/het platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

2. Inhoud

 

Noted agency bepaalt de inhoud van de website/het platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website/het platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Noted agency behoudt zich het recht voor om de website/het platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

 

Elke download is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Noted agency is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker.

Art.3. Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Noted agency en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Noted agency heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.

 

Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de website/het platform en kan Noted agency niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

De website kan affiliate links bevatten waarmee Noted agency een commissie verdiend op een eventuele aankoop.

Art.4. Intellectuele eigendom

 

De structurering van de website/het platform en de inhoud (teksten, grafieken, beelden, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz.) die toegankelijk zijn via de website/het platform, zijn deels eigendom van Noted agency en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom. Beelden die niet in eigendom zijn van Noted agency, zijn vrij van rechten voor redactioneel gebruik en werden gedownload met de toestemming om deze te gebruiken zonder het vermelden van copyright of worden steeds op een correcte manier benoemd.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud van de website/het platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Noted agency, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij zijn aangeduid.

  

Art.5. Bescherming van persoonsgegevens

 

Noted agency verzekert de Gebruiker ervan dat zij het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens en dat zij er altijd naar streven om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

 

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Noted agency.

 

Noted agency verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 

Art.6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper. 

 

Art.7. Overige bepalingen

 

Noted agency behoudt zich het recht voor om de website/het platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

 

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Noted agency zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Noted agency met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van de AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art.1 Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant”).

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Noted agency behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Art.2 Pakketten

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een pakketten ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie, kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Art.3 Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

 

De aangegeven prijzen zijn excl. BTW en op alle producten/diensten is 21% van toepassing.

Art.4 Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

De Klant moet een geldig e-mailadres, geldige factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren. 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

Art.5 Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren, om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

 

Iedere partij die beroep doet op de dienstverlening van Noted agency buiten de website om, gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. De vervaldatum staat duidelijk vermeld op de factuur en wordt gerespecteerd. Als na deze vervaldatum geen betaling geregistreerd werd, volgen de voorwaarden op de factuur.

Ook worden alle prestaties meteen tijdelijke opgeschort vanaf de uiterlijke betaaldatum in de eerste herinnering tot het moment waarop het geld op de rekening staat. Als de factuur van toepassing is op een maandpakket/abonnement of een dienst geleverd om de beloftes binnen dit maandpakket/abonnement te kunnen nakomen (bv. fotoshoot), worden de prestaties binnen het maandpakket/abonnement stopgezet en loopt de kostprijs gewoon door. Er worden geen compensatie aangeboden voor de periode waarin prestaties werden opgeschort. Niet financieel, ook niet in producten of dienstverlening (bv. content).

2. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop naar de Klant sturen, evenals de factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen met het voorstel om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Art.6 Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 

Art.7 Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Art.8 Herroepingsrecht

Gezien het gaat om digitale producten die werden ontwikkeld o.b.v. dienstverlening, is er geen herroepingsrecht van toepassing. Aangekochte producten kunnen niet worden ingeruild, enkel worden opgezegd volgens modaliteiten vermeld onder art. 6.

Art.9 Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website/het platform.

Art.10 Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Art.11 Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

Art.14 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.